Задания по теме "Операторы цикла"

 1. program ex_1;
  var n: longint;
    a: 0..9;
  begin
  	write('Введите натуральное число:');
  	readln(n);
  	a:= n mod 10;
  	while n>=10 do n:= n div 10;
  	writeln('Сумма ', a+n)
  end.
  
 2. Program Pr;
  Var K, I, D, S, N: Integer;
  Begin WriteLn('Введите натуральное число N: '); ReadLn(N);
  WriteLn('Введите значение K: '); ReadLn(K);
  D := 2; I := 0;
  While D <= N div 2 + 1 Do
  Begin If (N mod D = 0) And (D > K) Then I := I + 1;
  D := D + 1
  End; 
  WriteLn(I)
  End.
  
 3. Program Pr;
  Var K, I, D, S: Integer;
  Begin S := 0;
  For I := 1 To 15 Do
  Begin D := 2;
  K := 0;
  While D <= I div 2 + 1 Do
  Begin If I mod D = 0 Then K := K + 1;
  D := D + 1
  End;
  If K = 5 Then S := S + I;
  End
  End.
  
 4. Program Pr;
  Var K, I, D, S: Integer;
  Begin WriteLn('Введите натуральное число N: '); ReadLn(N);
  WriteLn('Введите значение K: '); ReadLn(K);
  D := 3; I := 0;
  While D <= N div 2 + 1 Do
  Begin If (N mod D = 0) And (D > K) Then I := I + 1;
  D := D + 2
  End;
  WriteLn(I)
  End.
  
 5. Program Pr;
  Var K, M, I, D, A, B: Integer;
  Begin WriteLn(‘Введите A и B: ’); ReadLn(A,B);
  WriteLn(‘Введите значение M: ’); ReadLn(M);
  For I := A To B Do
  Begin D := 2;
  K := 0;
  While D <= I div 2 + 1 Do
  Begin 	If I mod D = 0 Then K := K + 1;
  D := D + 1
  End;
  If K > M Then WriteLn(I)
  End
  End.
  
 6. Program Pr;
  Var S: LongInt; A, B, C: 0..9; I: 100..999;
  Begin S := 0;
  For I := 100 To 120 Do
  Begin A := I div 100;
  B := I div 10 mod 10;
  C := I mod 10;
  If (A mod 2 = 1) and (B mod 2 = 1) and (C mod 2 = 1)
  Then S := S + I;
  End;
  WriteLn(S)
  End.
  
 7. Program Pr;
  Var S, M, I, D, A, B: Integer;
  Begin WriteLn(‘Введите A и B: ’); ReadLn(A,B);
  WriteLn(‘Введите значение M: ’); ReadLn(M);
  For I := A To B Do
  Begin D := 3;
     S := 0;
     While D <= I div 2 + 1 Do
     Begin If I mod D = 0 Then S := S + 1;
        D := D + 2
     End;
     If S = M Then WriteLn(I);
  End
  End.
  
 8. Program Kr_2_3;
  Var A, St : LongInt; K : 0..9;
  Begin
    Repeat
     Write('Введите натуральное число (не более чем четырехзначное): '); ReadLn(A)
    Until (A > 0) And (A < 10000);
    Write('Введите цифру: '); ReadLn(K); St := 1;
    While A Div St <> 0 Do
    Begin
      A := A Div (10 * St) * 100 * St + K * 10 * St + A Mod (10 * St);
      St := St * 100
    End; WriteLn(A)
  End.
  
 9. Program Kr_2_3;
  Var N, St : LongInt;
  Begin
   Write('Введите натуральное число: '); ReadLn(N); St := 1;
   While N Div St <> 0 Do
     If Not Odd(N Mod (St * 10) Div St)
     Then N := N Div (St * 10) * St + N Mod St Else St := St * 10;
   WriteLn('Ответ: ', N);
  End.
  
 10. Program Kr_2_3;
  Var N, St : LongInt;
  Begin
   Write('Введите натуральное число: '); ReadLn(N); St := 1;
   While N Div St <> 0 Do
     If Not Odd(N Mod (St * 10) Div St)
     Then N := N Div (St * 10) * St + N Mod St
     Else St := St * 10;
   WriteLn('Ответ: ', N);
  End.
  
 11. Program Kr_2_3;
  Var N, Vs, St : LongInt;
  Begin
    Write('Введите натуральное число (не более чем девятизначное)'); ReadLn(N);
    If N > 9 Then
    Begin
     Vs := N; St := 1;
     While Vs > 9 Do Begin St := St * 10; Vs := Vs Div 10 End;
     N := N Mod St Div 10 * 10 + N Mod 10 * St + Vs
    End;
    WriteLn('Ответ: ', N)
  End.
  
 12. Program Kr_2_3;
  Var N : LongInt; M : 0..9;
  Begin
    Write('введите натуральное число: '); ReadLn(N); M := 0;
    While N <> 0 Do
    Begin
      If N Mod 10 > M Then M := N mod 10; N := N div 10
    End;
    WriteLn('Ответ: ', M)
  End.
  
 13. Program P2;
  Var k, k1, m, n, a, b: integer;
  Begin
  Write (‘Введите число’); Readln (n);
  m := n; k:=0; k1 := 0;
  While m<>0 do
  Begin k:=k+1; m:=m div 10; end;
  While n<>0 do
  Begin
  a:=n mod 10; b:=n mod 100 div 10;
  if a+1=b then k1:=k1+1; n:= n div 10;
  End;
  If k=k1+1 then Writeln (‘Да’) else Writeln (‘Нет’);
  End.
  
 14. Program P2;
  var n, m, i, j: longint; r, f : boolean;
  Begin
  Repeat
  Write ('Введите число n'); Readln (n);
  Write ('Введите число m'); Readln (m);
  Until (n>0) and (m>0) and (n<m);
  R:=false;
  For i:=n to m do
  Begin
  f:=false;
  For j:=2 to i div 2 do If i mod j =0 then f:=true;
  If not f then begin R:=true; Writeln (i:6); end;
  End;
  If not R then writeln ('Таких чисел нет');
  End.
  
 15. Program Pr; 
  Var n, i, p: longint; L: boolean;
  begin
     write('Введите число '); readln(n);
     L := true;
     p := 1; i := 1;
     while (i<=11) and L do
     begin
       p := p * i;
       if p > n then begin writeln(p); L := false end;
       i:=i+1;
     end;
     if L then writeln('такого числа нет');
  end.
  
 16. 	  Program Pr;
        Var n, i, s, s1, a: integer;
        Begin 
             Write (‘введите натуральное число: ’); Readln (n);
  		   s:=0;
  		   a:=n;
  		   while a<>0 do begin s:=s + a mod 10; a:= a div 10 end;
             For i:=1 to n-1 do
  		   begin
  		   s1:=1;
  		   a:=i;
  		   while a<>0 do begin s1 := s1 * (a mod 10); a:= a div 10 end;
  		   if s=s1 then writeln(i)
             end
        End.    
  
 17. 	  Program Pr;
        Var n, x, k, i: integer;
        Begin 
             Write (‘введите количество элементов: ’); Readln (n);
             k:=0; 
             For i:=1 to n do
             Begin write (‘введите элемент: ’);
                Readln(x); 
                If x=0 then k: =k+1
             End;
             Writeln (k);
        End.    
  
 18. 	  Program Pr;
        Var n, x: integer;
        Begin 
             Write (‘введите количество элементов: ’); Readln (n);
             For x:=0 to n do
             Writeln (x*x+x+17);
        End.    
  
 19. 	  Program Pr;
        Var n, x: integer;
        Begin 
             Write (‘введите количество элементов: ’); Readln (n);
             For x:=0 to n do
             Writeln (x*x+x+41);
        End.    
  
 20. 	  Program Pr;
        Var n, x: integer;
        Begin 
             Write (‘введите количество элементов: ’); Readln (n);
             For x:=0 to n do
             Writeln (2*x*x+29);
        End.    
  
 21. 	  Program Pr;
        Var n, i, s, s1, a: integer;
        Begin 
             Write (‘введите натуральное число: ’); Readln (n);
  		   s:=0;
  		   a:=n;
  		   while a<>0 do begin s:=s + a mod 10; a:= a div 10 end;
             For i:=1 to n-1 do
  		   begin
  		   s1:=0;
  		   a:=i;
  		   while a<>0 do begin s1:=s1 + a mod 10; a:= a div 10 end;
  		   if s=s1 then writeln(i)
             end
        End.    
  
 22. 	  Program Pr;
        Var m, n, i, j, kd, mkd, x: integer;
        Begin 
             Write (‘введите натуральные числа m, n (m<n): ’); Readln (m, n);
  		   mkd:=0; x:=m;
  		   for i:=1 to m do if m mod i=0 then mkd:=mkd+1;
  		   for i:=m+1 to n do
             begin
              kd:=0;           
              for j:=1 to i do
                 if i mod j=0 then kd:=kd+1;
              if kd>mkd then begin mkd:=kd; x:=i end
             end;
             writeln(x)
        End.    
  
 23. 	  Program Pr;
        Var n, i, kd: integer;
        Begin 
             Write ('введите натуральное число: ’); Readln (n);
  		   kd:=0;
  		   for i:=1 to n do if n mod i=0 then kd:=kd+1;
             if kd = 2 then writeln('простое');
             if kd = 1 then writeln('число 1');
             if kd > 2 then writeln('составное');
        End.    
  
 24. 	  Program Pr;
        Var m, n, x, y: integer;
        Begin 
             Write ('введите натуральные числа m, n (m<>n): '); Readln (m, n);
  		   x:=m; y:=n;
             while m<>n do
               if m>n then m:=m-n else n:=n-m;
             writeln('Результат: ', x*y div m)
        End.    
  
 25. 	  Program Pr;
        Var a, b, c, d, m, n: integer;
        Begin 
             Write ('введите натуральные числа a, b, c, d: '); Readln (a, b, c, d);
  		   m:=a*d; n:=b*c;
             while m<>n do
               if m>n then m:=m-n else n:=n-m;
             writeln('Результат: ', a*d div m, '/', b*c div m)
        End.    
  
 26. 	  Program Pr;
        Var a, b, c, d, m, n: integer;
        Begin 
             Write ('введите натуральные числа a, b, c, d: '); Readln (a, b, c, d);
  		   m:=a*c; n:=b*d;
             while m<>n do
               if m>n then m:=m-n else n:=n-m;
             writeln('Результат: ', a*c div m, '/', b*d div m)
        End.    
  
 27. 	  Program Pr;
        Var a, b, c, d, m, n: integer;
        Begin 
             Write ('введите натуральные числа a, b, c, d: '); Readln (a, b, c, d);
  		   m:=a*d+b*c; n:=b*d;
             while m<>n do
               if m>n then m:=m-n else n:=n-m;
             writeln('Результат: ', (a*d+b*c) div m, '/', b*d div m)
        End.    
  
 28. 	  Program Pr;
        Var a, b, c, d, m, n: integer;
        Begin 
             Write ('введите натуральные числа a, b, c: '); Readln (a, b, c);
  		   m:=a; n:=b;
             while m<>n do
               if m>n then m:=m-n else n:=n-m;
             n:=c;
             while m<>n do
               if m>n then m:=m-n else n:=n-m;
             if m=1 then writeln('взаимно простые') else writeln('нет')
        End.    
  
 29. 	  Program Pr;
        Var a, b, c, d, m, n: integer;
        Begin 
             Write ('введите натуральные числа a, b, c: '); Readln (a, b, c);
  		   m:=a; n:=b;
             while m<>n do
               if m>n then m:=m-n else n:=n-m;
             n:=c;
             while m<>n do
               if m>n then m:=m-n else n:=n-m;
             writeln('Результат: ', a*b*c div m)
        End.    
  
 30. 	  Program Ex_30;
        Var n: integer; mi, ma: 0..9;
        Begin 
             Write ('введите натуральное число: '); Readln (n);
  		   mi:=9; ma:=0;
             while n<>0 do
             begin
              if n mod 10 < mi then mi:= n mod 10;
              if n mod 10 > ma then ma:= n mod 10;
              n := n div 10
             end;
             writeln('Результат: ', mi*ma)
        End.    
  
 31. 	  Program Ex_31;
        Var n: integer; mi, ma: 0..9;
        Begin 
             Write ('введите натуральное число: '); Readln (n);
  		   mi:=9; ma:=0;
             while n<>0 do
             begin
              if n mod 10 < mi then mi:= n mod 10;
              if n mod 10 > ma then ma:= n mod 10;
              n := n div 10
             end;
             writeln('Результат: ', ma-mi)
        End.    
  
 32. 	  Program Ex_32;
        Var n: integer; mi, ma: 0..9;
        Begin 
             Write ('введите натуральное число: '); Readln (n);
  		   mi:=9; ma:=0;
             while n<>0 do
             begin
              if n mod 10 < mi then mi:= n mod 10;
              if n mod 10 > ma then ma:= n mod 10;
              n := n div 10
             end;
             writeln('Результат: ', mi+ma)
        End.    
  
 33. 	  Program Ex_33;
        Var n: integer; mi, ma: 0..9;
        Begin 
             Write ('введите натуральное число: '); Readln (n);
  		   mi:=9; ma:=0;
             while n<>0 do
             begin
              if n mod 10 < mi then mi:= n mod 10;
              if n mod 10 > ma then ma:= n mod 10;
              n := n div 10
             end;
             writeln('Результат: ', ma div mi)
        End.    
  
 34. 	  Program Ex_34;
        Var n: integer; mi, ma: 0..9;
        Begin 
             Write ('введите натуральное число: '); Readln (n);
  		   mi:=9; ma:=0;
             while n<>0 do
             begin
              if n mod 10 < mi then mi:= n mod 10;
              if n mod 10 > ma then ma:= n mod 10;
              n := n div 10
             end;
             writeln('Среднее арифметическое: ', (mi+ma)/2)
        End.    
  
 35. 	  Program Ex_35;
        Var n: integer; mi, ma: 0..9;
        Begin 
             Write ('введите натуральное число: '); Readln (n);
  		   mi:=9; ma:=0;
             while n<>0 do
             begin
              if n mod 10 < mi then mi:= n mod 10;
              if n mod 10 > ma then ma:= n mod 10;
              n := n div 10
             end;
             writeln('Среднее геометрическое: ', sqrt(ma*mi));
        End.    
  
 36. 	  Program Ex_36;
        Var n: integer; mi, ma: 0..9;
        Begin 
             Write ('введите натуральное число: '); Readln (n);
  		   mi:=9; ma:=0;
             while n<>0 do
             begin
              if n mod 10 < mi then mi:= n mod 10;
              if n mod 10 > ma then ma:= n mod 10;
              n := n div 10
             end;
             writeln('Результат: ', 1000*ma+100*ma+10*mi+mi);
        End.    
  

 


Рейтинг ресурсов УралWeb

 

© А.П. Шестаков, 2009
Сайт создан в системе uCoz